Vanuatu – the land of languages

English below.

Etter en ukes rundtur rundt Yasawa øyene for å teste at båten og den nye autopiloten virket tilfredsstillende, var det tid for å proviantere. Vi fikk oss en tur med taxi til ett lokalt supermarked, og fikk handlet det vi trengte. Deretter fikk vi fylt diesel og gass, og så var vi klar til å sjekke ut fra Vuda Marina og Fiji onsdag 5 oktober.

Kl.1200 var vi på vei mot Port Vila i Vanuatu. Etter avtale med Wapiti, Helene og Andreas fra Bergen hadde vi med 2 stk kiter som de hadde kjøpt på Fiji, og en avtale til å treffe de der.

Turen som var på 530 nm begynte bra, men mot andre natten fikk vi masser av regn og squalls, den lengste på opp mot seks timer med konstant regn og mye vind – men lang historie kort, vi kom inn til Port Vila kl.0400 om natten til søndag og fikk kastet anker. Innsjekk måtte vente til mandag formiddag, customs og imigraton var stengt i helgen. Wapiti lå rett med oss på anker, så de kom bortom med fersk bagett, kaffe og et SIM-kort. Godt med kjentfolk.

Innsjekk gikk greit, og deretter var det tur i byen, kjøpe et ekstra SIM-kort og fikk oss den første lokale ølen sammen med Helene og Andreas.

Vanuatu er et av verdens mest språkrike land med mange svært ulike og lokale språk. Etter sigende mer enn 100 forskjellige på de forskjellige øyene. Mange snakker også engelsk og fransk, men de har utviklet et felles språk Bislama som de kan snakke sammen. Ølen (Tusker) vi tok ble inntatt på en restaurant som het Nambawan, studer ordet litt så ser du kanskje at oversatt til engelsk er det «Number one»

Want to learn Bislama? just start here 😉

Vi avtalte med Wapiti å ta en rundtur med leiebil rundt øyen, men først forflyttet vi oss en times tur utover leden til en bukt. Der hvor de hadde pizza restaurant på stranden og vi fikk en spasertur opp til et nydelig fossefall. Litt snorkling på korallrev ble også gjort, men det var heller dårlig sikt og lite koraller.

Bilen ble hentet og dagen gikk med til en fin opplevelse rundt hele øyen. Stopp ved et badested i en blå lagune ble også gjort før vi var tilbake i Port Vila og fikk oss litt øl, pizza og smakt kava!

Wapiti fikk sjekket ut og dro av sted mot Ny-Caledonia, vi forflyttet oss til Mele bukten og hadde et par dager der til vi fikk grei vind for gå videre til Tanna for å sjekke ut vulkanen Mount Yasur.

Det tok oss et døgn med en del motvind, men fikk satt ankeret ned på 4 m dyp i Port Resolution.

Sammen med Askari, Domini og Acushnet bestilte vi vulkan tur av Stanley.

Stanley er den lokale kontakten i den største landsbyen i bukten, og han setter stor pris på at alt vi foretar oss blir organisert gjennom han. Han har bl.a opprettet Port Resolution Yacht Club, og kan organisere inn og utsjekk med imigration og customs.

Landsbyen er et kapittel for seg selv, bygningene er for det meste stråhytter, men også med et par «permanente» hus, kirke og skole laget i betong. Egen restaurant har de også, og vi fikk servert en lokal rett med mange forskjellige grønnsaker.

Tidlig torsdags morgen ble Desiré hentet av Carolyn fra SY Askari. Hun ville se om vi kunne få delta i en skoletime på den lokale barneskolen. Etter en kort tur med jolla og en fem minutters gåtur ble vi møtt av noen ivrige 6.klassinger utenfor ett av skolebyggene. Fant læreren deres og ble bedt om å presentere oss for hele klassen. Med visuell hjelp på verdenskartet Carolyn hadde med, fikk vi fortalt vår historie og hvorfor vi er her. For så spurte elevene ivrig all mulige spørsmål. Deretter skulle alle gjennom dagens høytlesning i engelsk. Den var det vi som fikk æren av å høre på. En til en. Litt små nervøse var de til å begynne med, men det gikk veldig fort over. Var det ord eller noe de ikke forsto, så de forventningsfulle opp på oss, smilte lett og fortsatte lesningen. Etter hver lesning skrev vi en liten kommentar og signerte for godt utført lese økt. Som takk for hjelpen fikk vi en kurv laget av palmeblader full av frukt og grønnsaker, som vi delte mellom båtene. en kan ikke gi noe eller bidra med noe, uten å få noe i retur. Slik er det bare. Det hele var en helt uforglemmelig opplevelse.

Kl.1500 samme dag var vi klare for å dra på vulkan tur. Bilturen er med en Toyota Pickup, fire inni bilen og resten på lasteplanet. Veiene her på Tanna er et kapittel for seg selv, 4hjuls trekk er et must, og veien er stort sett kun et tråkk gjennom jungelen som i regntiden også fungerer som elv…  litt bedre ble da vi kom opp mot vulkanen og kunne kjøre på flat aske.

Etter å ha betalt for inngangsbillett til Mount Yasur ble vi kjørt opp. Siste stykke måtte vi gå i fem minutter, før vi var oppe på kanten av krateret. Det er en aktiv vulkan, siste store utbrudd var i 2007. De opererer med fem nivåer for aktivitet, 1 til 5. Vi hadde nivå 2, som også er det høyeste hvor turister blir tatt med opp.

En god del røyk, aske og flere mindre utbrudd med lava langt opp i luften ble bivånet.

Lar bilden tale for seg selv.

Dagen etterpå var det avgårde til Lénakel hovedstaden på Tanna, for utsjekk. Bilturen var igjen en prøvelse, men nærmere byen ble det bedre med sementert og asfaltert dekke på veien som ryktene sier er betalt av Kina.

Lénakel er et tettsted med marked, bank og kontor for bl.a. Customs og Immigrasjon. Utsjekk ble satt til søndag 23.okt, men pga. vær har vi utsatt det til onsdag morgen 26.okt.

English:

After a week’s tour around the Yasawa Islands to test that the boat and the new autopilot worked satisfactorily, it was time to stock up.  We got a trip by taxi to a local supermarket, and were able to buy what we needed.  We then had diesel and gas filled up, and then we were ready to check out of Vuda Marina and Fiji Wednesday 5 October

At 1200 we were on our way to Port Vila in Vanuatu.  By agreement with Wapiti, Helene and Andreas from Bergen, we brought 2 kites that they had bought in Fiji, and an agreement to meet them there.

The trip, which was 530 nm, started well, but towards the second night we had lots of rain and squalls, the longest of up to six hours with constant rain and a lot of wind – but long story short, we got into Port Vila at 0400 early Sunday morning at dark and dropped anchor.  Check-in had to wait until Monday morning, customs and immigration were closed at the weekend.  Wapiti was right by our side on anchor, so they came over with fresh baguette, coffee and a SIM card.  Good with nice friends.

Check-in went smoothly, and then it was time to go into town, buy an extra SIM card and get our first local beer together with Helene and Andreas.

Vanuatu is one of the world’s most linguistically rich countries with many very different and local languages.  Reportedly more than 100 different on the different islands.  Many also speak English and French, but they have developed a common language Bislama with which they can speak together.  The beer (Tusker) we had was consumed at a restaurant called Nambawan, study the word a bit and you might see that translated into English it is «Number one»

We agreed with Wapiti to take a round trip with a rental car around the island, but first we moved the boats an hour’s trip to Mele bay. There they had a pizza restaurant on the beach and we had a walk up to a lovely waterfall.  A bit of snorkelling on coral reefs was also done, but there was rather poor visibility and little coral.

The car was picked up and the day went by for a nice experience around the whole island.  A stop at a blue lagoon where we went swimming, before returning to Port Vila and had some beer, pizza and tasted kava!

Wapiti got checked out and left for New Caledonia, we moved to Mele Bay and had a couple of days there until we got decent wind to go on to Tanna to check out the volcano Mount Yasur.

It took us a day with quite a bit of headwind, but we were able to set the anchor down in 4 m depth in Port Resolution.

Together with Askari, Domini and Acushnet, we ordered a volcano trip from Stanley.

Stanley is the local contact in the biggest village in the bay. He really appreciates that everything we do is organized through him.  He has, among other things, established the Port Resolution Yacht Club, and can organize check-in and check-out with immigration and customs.

The village is a different chapter, the buildings are mostly straw huts, but also with a couple of «permanent» houses, a church and a school made of concrete.  They also have their own restaurant, and we were served a local dish with many different vegetables.

Early Thursday morning, Desiré was picked up by Carolyn from SY Askari.  She wanted to see if we could participate in a school lesson at the local primary school.  After a short trip in the dinghy and a five-minute walk, we were met by some eager 6th graders outside one of the school buildings.  Found their teacher and was asked to introduce ourselves to the whole class.  With the visual aid of the world map Carolyn had brought, we were able to tell our story and why we visited them.  Then the students eagerly asked all sorts of questions.  Afterwards every student read their English books, student to one of the adults. Carolyn and Desiré were the ones who had the honor of listening.  They were a little nervous at first, but that passed very quickly.  If there were words or something they didn’t understand, they looked up at us expectantly, smiled lightly and continued reading.  After each reading we wrote a small comment and signed their book for a job well done.  As thanks for the help, we received a basket made of palm leaves full of fruit and vegetables, which we shared between the boats, one cannot give something or contribute without getting something in return.  That’s just how it is.  It really was an unforgettable experience.

At 1500 the same day we were ready to head out to the volcano.  The road trip in a Toyota Pickup, four people inside the car and the rest on the cargo bed.  The roads here in Tanna are a chapter of its own, 4-wheel drive is a must, and the road is mostly just a track through the jungle which in the rainy season also acts as a river… it got a little better when we got up to the volcano and could drive on flat ash.

After paying the entrance fee to Mount Yasur, we were driven up.  The last part we had to walk for five minutes, before reaching the edge of the crater.  It is an active volcano, the last major eruption was in 2007. They operate with five levels of activity, 1 to 5. We had level 2, which is also the highest where tourists are taken up.

A good deal of smoke, ash and several smaller eruptions with lava high into the air were witnessed.

Let the pictures speak for themselves.

The next day it was off to Lénakel, the capital of Tanna, for check-out.  The car journey was again an ordeal, but closer to the city it got better with a cement and asphalt surface on the road, which rumors say was paid for by China.

Lénakel is a town with a market, bank and office for, among others, Customs and Immigration.  Check-out was set for Sunday 23 October, but due to weather we have postponed it until Wednesday morning 26 October.

www.sailing2k.com


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s