New Caledonia og til Australia..

English below.

Etter at vi seilte fra Tanna og vulkanen endte vi opp i Noumea, New Caledonia etter 40 timers seiling.

Vi ankom Noumea rett før midnatt, og droppet ankeret i mørket i en avstand vi antok var en ankret cat uten ankerlys.

On our way to Qz

Morgningen deretter fikk vi plass i marinaen og innsjekk ble påbegynt. Først en tur til Imigration, ca 15 min spasertur, og deretter tilbake til båten for å treffe damen fra biosecurity som gikk gjennom dypfryser, kjøleskap, frukt og alt vi hadde i skapene av mat. Mesteparten forsvant i svarte plastsekker, og lite var igjen til å spise….

Vi tok oss en tur til Ile des Pins sammen med Julian og Lyn fra Domini som vi har seilt sammen med siden Tanna. Dette er en øy helt ute ved revet. Hurtigbåt i 28 knop tok turen 2.5 timer og en sliten public Toyota buss tok oss med på en rundtur på øyen og til Baie de Ugo, hvor det er en fin badeplass i beskyttet område.  Tilbake til båten etter nye 2.5 timer og kun med 2 enkle panini til å spise var det tidlig i seng, litt sulten. Dagen etter var public  holiday, men vi er i «frankrike», så den lokale Shell stasjonen hadde selvfølgelig nystekt baguett til frokost med fransk ost vi hadde fått kjøpt inn tidligere.

New Caledonia er en fransk øy med en av verdens største nikkel forekomster. Øyen er verdens femte største nikkelprodusent, og vi merket oss at sammenlignet med Tahiti var velstanden en del større her. Bl.a. bilparken var av meget høy standard, med godt innslag av BMW, Porsche og Mercedeser i høye prisklasser og husene oppover åsene ser fasjonable ut.

Sammen med Julian, Lyn, Ross og Saskia fra Achusnet ble vi med på en biltur rundt om Noumea noen timer. Det er enkelt å se at øyen av og til kalles Stillehavets lille Monaco, velstanden er høy her blant expatene og franske ingeniører har laget fine veier og parker innimellom…

Avreise mot Brisbane nærmet seg, og etter en god times tur på fot til å besøke imigration, toll og havnekaptein var pass og alle papirer ferdig utfylt og vi var klare til å seile leggen til Brisbane, en distanse på ca 800 nm som vil ta ca 5 døgn.

Vi startet midt på dagen, de 2 første døgnene med lite vind og litt motorgange, men deretter vind på en slør opp mot 30 knop og distanser pr døgn på 170 til 190 nm!

For motor opp elven til Rivergate Marina kom vi frem i tide til å treffe toller og imigration. Dagen etterpå kom selvfølgelig Biosecurity igjen , denne gangen fra Australia, og igjen ble mat og båt gjennomgått. Fransk ost er ikke tillatt, så den dagens frokost var kjeks og camembert, brie og et par til før det ble igjen lempet ned i svarte sekker, sammen med ris og rester av frukt, løk og grønnsaker vi hadde igjen etter Noumea.

Marinaen kjørte oss til nærmeste kjøpesenter for innkjøp av lokale sim kort og selvfølgelig noe mat. Den kvelden var det indrefilet og rødvin, alt australsk selvfølgelig som stod på menyen.

Vi har i skrivende stund flyttet båten oppover i elven til Dockside Marina og bestilt en måneds plass. Denne marinaen ligger i gangavstand til downtown Brisbane. Vi har fra mandag 14 nov leid oss en «motorhome» som de kaller de her down under. Planen er å kjøre Australia rund de neste 3 ukene… men mer om det senere..

English

New Caledonia and to Australia..

After sailing from Tanna and the volcano we ended up in Noumea, New Caledonia after 40 hours of sailing.

We arrived in Noumea just before midnight and dropped anchor in the dark at a safe distance we assumed was an anchored cat without an anchor light.

The following morning, we got a place in the marina and check-in began. First a trip to Immigration, about a 15-minute walk, and then back to the boat to meet the lady from biosecurity who went through the deep freezer, fridge, fruit and everything we had in the cupboards. Most of it disappeared in black plastic bags, and little was left to eat….

We took a trip to Ile des Pins together with Julian and Lyn from Domini, with whom we have been sailing since Tanna. This is an island right out on the reef. With a ferry going 28 knots took the trip 2.5 hours and a tired public Toyota bus took us on a tour of the island and to Baie de Ugo, where there is a nice bathing spot in a protected area. Back to the boat after another 2.5 hours and with only 2 simple paninis to eat during the day, it was early to bed, a little hungry. The next day was a public holiday, but we are in «France», so of course the local Shell station had freshly baked baguettes for breakfast with French cheese that we had bought in earlier.

New Caledonia is a French island with one of the world’s largest nickel deposits. The island is the world’s fifth largest nickel producer, and we noticed that, compared to Tahiti, the prosperity was quite a bit greater here. Noticeable was the car park of a very high standard, with a good mix of BMWs, Porsches and Mercedes in high price ranges and the houses up the hills look fashionable.

Together with Julian, Lyn, Ross and Saskia from Achusnet, we went on a car trip around Noumea for a few hours. It is easy to see that the island is sometimes called the Pacific’s little Monaco, prosperity is high here among the expats and French engineers have made nice roads and parks everywhere.

Departure for Brisbane approached, and after a good hour’s trip on foot to visit immigration, customs and the harbor master, passports and all papers were completed and we were ready to sail the leg to Brisbane, a distance of approx 800 nm which will take around 5 days.

We started in the middle of the day, the first 2 days with little wind and a bit of motoring, but then wind on a broad reach up to 30 knots and distances per day of 170 to 190 nm!

Motoring up the river to Rivergate Marina we arrived in time to meet customs and immigration. The following day, of course, Biosecurity came again, this time from Australia, and again the food and boat were inspected. French cheese is not allowed, so that day’s breakfast was biscuits and camembert, brie and a couple more before it was again eased into black sacks, together with rice and leftover fruit, onions and vegetables we had after Noumea.

The marina drove us to the nearest shopping center to buy local sim cards and of course some food. That evening tenderloin and red wine, all Australian of course, were on the menu. Delicious.

At the time of writing, we have moved the boat up the river to Dockside Marina and booked a month’s space. This marina is within walking distance of downtown Brisbane. From Monday 14 November we have rented a «motorhome» as they call it down here. The plan is to drive around Australia for the next 3 weeks… but more on that later..


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s