Back to Fiji – september 2022

Ny sesong på 2K

Life must go on…

(English below)

Jeg reiste til Fiji 9 september, en tur som med tre flybytter var beregnet til å ta 33 timer. Men som ofte ellers, ting endrer seg og jeg endte opp med en ekstra overnatting i Singapore pga flytrøbbel.

Men for en gang skyld, bagasjen min med 30 kg båtdeler kom nå frem. Ankom 2K rett før soloppgang mandag morgen, og fant en båt som stort sett var urørt de siste 13 månedene. Begynte med å rydde ut solceller og seil, og det neste døgnet var jeg opptatt med montering, vasking og rydding av båten.

Dagen etterpå var jeg på flyplassen og tok imot Desiré som skal være med å seile. Hun var dessverre ikke like heldig med sin bagasje, nå har den vært savnet i 10 dager!

I begynnelsen bodde vi i båten på land, og det var viktig at vi da hadde vann og strøm om bord.

Første punkt var å koble til LiFePo4 batteriene, og få ladet de opp, og selv om de var en del utladet, tok de ladning fint og virker nå som før.

Og så – vann i tankene. Vi har 3 tanker om bord, 2 stk 100l og en stor på 200l under sengen i kabinen til Dessi. Den ene 100l er forbeholdt watermakeren, den andre ble også fyllt problemfritt. Mens vi gikk for å spise, startet vi fyllingen av 200l, men det var så lite trykk i vannslangen at dette kom til å ta tid… den stod på hele natten og tanken viste ikke tegn til å være full. Om morgenen dagen derpå fant vi ut hvorfor. Den hadde gått lekk og flere tusen liter vann var fullt opp under dørken. Lang historie fortalt kort, de neste dagene gikk med til å tømme ut vannet fra båten, eneste positive er vel at vi slapp å vaske under dørken..

Vanntanken er foreløpig ikke inspisert da den ligger under Dessi sin seng, så den jobben står på todo listen for fremtidige jobber…

Vi ble løftet ut av cyclone piten, og ble behørig spylt og satt på støtter for å bunnsmøres. Etter 3 lag ble påført bar det i vannet og ut på anker rett utfor Vuda, endelig kunne vi dyppe opp i vannet, selv om det ikke er det klareste her i bukten.

Vi har nå forflyttet oss til Denerau Marina som ligger på andre siden av bukten her på Fiji, bla.a for å få levert luftavfukteren vi hadde lånt. Samtidig har vi også fått 2 stk kiter om bord som vi skal ta med oss til Vanuatu for å levere de til Waipiti, Helene og Andreas som vi skal treffe der….

one of our new friends onboard…

Vi begynner å komme på plass og får ting til å virke igjen etter å ha vært stillestående i 13 måneder, i dag skal det nye spiler i storseilet og det skal monteres.

Vi tar en ukes testseiling oppover Yasawa øyene før vi sjekker ut og seiler vestover på 5 oktober.

Turen gikk opp til Blue Lagune, forbi Castaway Island og så et på dager i Musket Cove før vi returnerte tilbake til Vuda Marine for siste spyling av båten, klesvask, dieselfylling, siste sjekk av ny PC mot satellitt telefon og SSB radio pluss mange andre småting.

Dessi fikk etter 16 dager bagen sin tilbake, den ventet oss på Vunda og det gjør at alt så langt har fikset seg. Lekk vanntank er også inspisert, det kan se ut til at sprekk jeg fikset for 3 år siden har gått opp igjen, men den får vente til vi kommer til Australia.

English below:
New season on 2K

Life must go on…

I traveled to Fiji on September 9, a trip which, with three plane changes, was estimated to take 33 hours. But as often happens, things change and I ended up with an extra night in Singapore due to flight problems.

But for once, my luggage with 30 kg of boat parts arrived together with me. I arrived at 2K just before sunrise on Monday morning and found a boat largely untouched for the last 13 months. Started by cleaning out solar cells and sails, and for the next 24 hours I was busy with assembly, washing and cleaning of the boat.

The following day I was at the airport to greet Desiré, who will be sailing with me. Unfortunately, she was not as lucky with her luggage, it has now been missing for 10 days!

In the beginning, we lived in the boat on land, and it was important that we then had water and electricity on board.

The first point was to connect the LiFePo4 batteries, and get them charged, and even though they were a bit discharged, they took a charge well and now works as before.

And then – water in the tanks. We have 3 tanks on board, 2 100l and a large 200l under the bed in Dessi’s cabin. One 100l is reserved for the watermaker, the other was also filled without any problems. While we went to eat, we started filling the 200l, but there was so little pressure in the water hose that this was going to take time… it was on all night and the tank showed no signs of being full. The next morning we found out why. It had leaked and several thousand liters of water had filled up under the floor. Long story short, the next few days were spent draining the water from the boat, the only positive thing is that we didn’t have to wash under the door…

The water tank has not yet been inspected as it is under Dessi’s bed, so that job is on the todo list for future jobs…

We were lifted out of the cyclone pit, and were duly flushed and put on supports to be painted with antifouling. After 3 layers were applied it was to splash in the water and out at anchor right off Vuda, finally we could dip into the water, even though it is not the clearest here in the bay.

We then moved to Denerau Marina, which is on the other side of the bay here in Fiji, among other things to deliver the dehumidifier we had borrowed. At the same time, we have also got 2 kites on board which we will take with us to Vanuatu to deliver them to Waipiti, Helene and Andreas whom we will meet there….

We are starting to get in place and get things working again after being idle for 13 months, today the mainsail will have new battens and it will be fitted to the mast.

We take a week’s test sailing up the Yasawa Islands before we check out and sail west on 5 October.

The trip went up to the Blue Lagoon, past Castaway Island and saw a few days in Musket Cove before we returned back to Vuda Marine for the last flush of the boat, laundry, diesel filling, last check of the new PC against satellite phone and SSB radio plus many other small things .

Dessi got her bag back after 16 days, it was waiting for us at Vunda and that means that everything has been fixed so far. Leaky water tank has also been inspected, the crack I fixed 3 years ago may appear to have re-opened, but that will have to wait until we get to Australia.


En kommentar om “Back to Fiji – september 2022

 1. Hej Kjell
  Trist med vand tank.
  Jeg glemte engang at tjekke at forbindelse fra tank til pumpe var demonteret. Men da der stod vand på dørken, havde jeg Charlotte i nakken, så fra dengang tjekker jeg ALTID det holder tæt. Men godt du opdagede lækken nu og ik midt på et ocean og det sidste vand løb ud.
  De bedste ønsker
  Mvh Henrik

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s