Dykking i sørpasset på Fakarava / Diving in Sout pass, Fakarava

English below the pictures

Sørpasset i Fakarava er klassifisert som en av verdens 10 beste dykkersteder, og sannsynligvis det beste når det gjelder antall haier. Passet er ca 200 meter langt og på det dypeste ca 25 meter, med bratte korallvegger på begge sider. Disse veggene kalles Wall of Sharks for det er her vi finner hundrevis av hai. Vi var her for ett år siden og er fortsatt fasinert av å være på havbunnen sammen med flere hundre haier, fortrinnsvis Black Tip, White Tip og Grey Sharks. Alle de artene regnes som relativt ufarlige, men det er tross alt haier på 2-3 meter.

Sammen med haiene lever et mylder av andre fisker, og korallveggene er levende og fargerike og fulle av liv. Dessuten er det sterk strøm i passet, så vi passer på å dykke på innadgående strøm og egentlig mest flyter med strømmen mens vi beundrer dyrelivet. På slutten av passet blir det grunt, 2-3 meter, og strømmen opptil 4-5 knop så det blir full fart. Dette området kaller de The Magic Carpet, og ikke uten grunn. Det er fantastisk morsomt enten en snorkler eller dykker!

Da vi satte kursen mot Tuamotos i januar hadde vi to mål. Den første var å dykke noen flere ganger i Sørpasset og den andre var å besøke Raroia, atollen der Kont-Tiki gjorde landfall i august 1947.

Seilturen fra Tahiti til Fakarava var ikke den beste vi har hatt! 69 timer med motvind i 15-20 knop og bølger og mot-strøm er ikke det vi ønsker oss mest. Men det var det vi fikk, og da var det bare å bite tenne sammen og seile så fort vi kunne. Båten er veldig god på kryss, og vi hadde 7-7,5 knops fart hele tiden. Men vi måtte krysse hele veien så utseilt distanse ble lang.

Men vi kom frem om morgenen dag 3 og var godt fornøyd. Vi traff gamle venner, Yvonne og Raymond fra Nuwam2 og Octavia og Peter fra Bella Marina, og er alltid hyggelig å treffe gamle venner og spesielt nå for å høre hvordan alle har hatt det i dette merkelige året.

Men det var dykking vi kom for, og sammen med Yvonne og Raymond på Nuwam2 satte vi kursen mot sørpasset. De hadde kommet hit for å dykke med oss, og vi er så heldige å ha livstidskonto på deres dykkerkompressor (fordi vi fraktet den fra Moorea til Huahine) så fylling av luft på dykkerflaskene var ikke noe problem. Det er ikke alltid dykker-sentrene her er like positive til å fylle flaskene våre.

Vi var heldige og fikk hver sin moringsbøye ved sørpasset, for her er virkelig ikke gøy å kaste anker. Det er tett i tett med koraller – bommies som vi kaller det – og å sette ankeret eller kjettingen fast i de er ikke noen spøk. Vi setter flytere på kjettingen for at den ikke skal sette seg fast, men allikevel er det daglig noen som må dykke på anker eller kjetting for å komme løs.

Første dagen drift-snorklet vi i passet, det vil si vi bare lot oss drive med strømmen i havflaten. Andre dag var det dykking, og da gjelder det å treffe tidspunktet der tidevannet snur fra utgående til inngående, for da er det relativt stille og rolig i passet. Så er det bare å slippe seg ned i krystallklart vann og la seg synke ned på 20-25 meter. Vi lar bildene fortelle resten 😊

Grey Shark very close….picture 2 Drifters

Noen av oss hadde ett dykk pr dag, noen hadde to, og etter 5 dager var vi alle vel forsynte og det var på tide å dra videre. Vi skulle nord-vestover til Tahanea sammen med 2 Drifters, og Nuwam2 skulle bli på Fakarava en stund til.

The southern pass in Fakarava is classified as one of the world’s 10 best dive sites, and probably the best in terms of the number of sharks. The pass is about 200 meters long and at its deepest about 25 meters, with steep coral walls on both sides. These walls are called the Wall of Sharks because this is where we find hundreds of sharks. We were here a year ago and are still fascinated by being on the seabed with hundreds of Black Tip, White Tip and Gray Sharks. All those species are considered relatively harmless.

Along with the sharks live a myriad of other fish, and the coral walls are vibrant and colorful and full of life. In addition, there is a strong current in the pass, so we make sure to dive inward current and flow with the current while we admire the wildlife. At the end it will be shallow, 2-3 meters, and the current up to 4-5 knots so it will be full speed. They call this area The Magic Carpet, and not without reason. It’s great fun whether a snorkeler or diver!

When we set course for Tuamotos in January, we had two goals. The first was to dive a few more times in South Pass, the second was to visit Raroia, the atoll where the Norwgian explorer Thor Heyerdahl and his crew landed in 1947 with his balsa float Kon-Tiki, which they had floated/sailed from Peru.

The sailing trip from Tahiti to Fakarava was not the best we have had! 69 hours of headwind at 15-20 knots and waves and headwinds are not what we want most. But that was what we got, and then it was just to bite the bullet and sail as fast as we could. The boat is very good at going upwind, and we had 7-7.5 knots speed all the time. We arrived on the morning of day 3 and were very happy. We met old friends, Yvonne and Raymond from Nuwam2 and Octavia and Peter from Bella Marina, and it is always nice to meet old friends and especially now to hear how everyone has been this strange year.

But it was diving we came for, and together with Yvonne and Raymond on we set course for the south pass. They had come here to dive with us, and we are so lucky to have a lifetime account on their dive compressor (because we transported it from Moorea to Huahine) so filling air on the dive bottles was no problem. The dive centers here are not always as positive about filling our bottles.

We were lucky and each got a mooring buoy at the south pass, because here it is really not fun to drop anchor. The sea bed is scattered with corals – bommies as we call it – and getting the anchor or chain stuck in them is no joke. We put floats on the chain so that it does not get stuck, but still there are daily people who have to dive on anchor or chain to get loose.

The first day we drift-snorkeled in the pass, that is, we just let ourselves drift with the current in the sea surface. The second day was diving, and then it is important to find the time when the tide turns from outgoing to inbound, because then it is relatively quiet and calm in the pass. Then just drop into crystal clear water and let yourself sink to 20-25 meters.

We will let the pictures tell the rest 😊

Some of us had one dive per day, some had two, and after 5 days we were all well supplied and it was time to move on. We were going north-west to Tahanea with 2 Drifters, and Nuwem2 was going to stay at Fakarava for a while longer.


2 kommentarer om “Dykking i sørpasset på Fakarava / Diving in Sout pass, Fakarava

  1. Fantastiske bilder så kjekt å se kos dere masse og på gjensyn fra oss landkrabber klem Siri og Magnar 😘

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s